Obchodní podmínky pro firmy a podnikatele

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Trend Tools s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 781/44, 779 00 Olomouc, IČO 19060068, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 91845 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e-mail info@tools4u.cz, telefonní číslo + 420 774 103 365, adresa provozovny Šlechtitelů 19, 779 00 Olomouc („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás (fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.tools4u.cz nebo emailem.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.tools4u.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu nebo emailem a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“) nebo emailem na hlavní kontakt info@tools4u.cz

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1 Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2 Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3 Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4 DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 

1.5 Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6 Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7 Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného  Zboží a uzavřených Smluv;

1.8 Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9 Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1 Koupě Zboží je možná přes webové rozhraní E-shopu nebo emailem.

2.2 Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. V případě objednávky emailem, potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasíte s nimi bez výhrad a budete je v plném znění dodržovat.

3.3 K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu nebo prostřednictvím emailu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Vložit do košíku“); prostřednictvím emailu nám poskytnete URL odkaz nebo kód produktu a požadované množství. 
 2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby; V případě objednávky emailem vám bude zaslána informace o ceně včetně dopravy, bude-li Námi účtována. 
 3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy název firmy, DIČ, jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4 V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5 Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) Vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Máme právo požadovat platbu za zboží předem v plné výši.

3.7 Vyhrazujeme si smlouvu s vámi neuzavřít, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o Vaší skutečné identitě.

3.8 Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 

3.9 V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.10 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.11 V případě poskytnutí velkoobchodních cen Vám zašleme aktuální ceny formou cenové nabídky emailem. Smlouva je v tomto případě uzavřena po schválení nabídky kupujícím také formou elektronické komunikace přes e-mail.

3.12. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky nebo cenové nabídky má platnost patnáct dnů.

3.13 V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.14 Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li z Vaší strany k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Pokud nedojde k navrácení dárku z Vaší strany, bude na dárkový předmět pohlíženo jako na bezdůvodné obohacení. Není-li vydání dárkového předmětu zpět dobře možné, máme nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárkového předmětu.

3.15. V případě zrušení objednávky z Vaší strany, Máme nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud jsme již vynaložili v souvislosti se smlouvou náklady, náleží Nám též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši. Storno poplatek neplatí, pokud jde o zrušení objednávky z důvodu změny ceny nebo podstaty objednaného zboží z Naší strany.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1 Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 

4.2 Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

4.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 

4.4 Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5 Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 365 dnů nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6 Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1 Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

5.2 Celková cena je uvedena včetně DPH i bez DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 

5.3 Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů.
 2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu společnosti Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese:https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/
 3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4 Faktura pokud není požadována platba předem bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu v části Faktury.

5.5 Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

5.6 Jsme oprávněni, zejména v případě, že z Vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. 

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1 Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, PPL Parcel Shop;
 2. Doručení prostřednictvím dopravních společností PPL CZ, Zásilkovna;

6.2 Zboží je možné doručit v rámci České republiky a po domluvě i na Slovensko.

6.3 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. 

6.4 Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. 

6.5 V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Nepřevzetím zboží z Vaší strany není dotčeno Naše právo požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

6.6 Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7 V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

 1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a 
 7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2. Délka záruky za jakost je dva roky, ve výjimečných případech Vás informujeme předem o změně délky záruky pro vybrané zboží na základě jeho charakteru. Záruka je platná pro podnikatele a právnické osoby dle ustanovení § 2113 občanského zákoníku.

7.3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

7.4. Za vadu zboží nelze považovat rozdílný motiv, provedení, nebo design u produktů, u kterých na to dopředu upozorníme.

7.5. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

7.6. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náleží Vám tato práva z vadného plnění:

 1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. b) odstranění vady opravou věci;
 3. c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 4. d) odstoupení od smlouvy.

7.7. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 1. a) odstranění vady; nebo
 2. b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen nás informovat při oznámení vady, jinak o něm rozhodneme My. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s Námi. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen nám to doložit. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, jsme oprávněni dodat Vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

7.9. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 1. a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. b) kupující použil věc ještě před objevením vady;
 3. c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím;

7.10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

7.11. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 1. a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 2. b) věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 3. c) vyplývá-li to z povahy věci.

7.12. Postup při reklamaci

7.12.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena adresa Šlechtitelů 19, 779 00 Olomouc.

7.12.2. Závazný postup při reklamaci:

 1. a) pro rychlejší vyřízení můžete o reklamaci předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 2. b) kupující je povinen informovat Nás o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
 3. c) reklamované zboží nám doručíte, přičemž při zasílání jste povinni zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 4. d) kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

7.12.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám bylo doručeno reklamované zboží.

7.12.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

  

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

8.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží, ale bere na vědomí, že se v tomto případě použije bod 3.15. těchto obchodních podmínek a budeme nárokovat storno poplatek.

8.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

8.4. Do doby převzetí zboží kupujícím jsme oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám vrátíme kupní cenu, která již byla zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel kupujícímu nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí). Zavazujeme se v tomto případě zbytečně neprodlužovat termín vrácení kupní ceny a o termínu vrácení kupní ceny bude kupujícího informovat elektronickou poštou nebo telefonicky.

8.5. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.

8.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.7. Kupující - podnikatel bere na vědomí, že standardně nemá nárok na odstoupení od smlouvy a že umožnění odstoupení od smlouvy je projevem dobré vůle prodávajícího a nemůže si jej kupující nárokovat.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

9.2 Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

9.3 Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.5 V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

9.6 Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci.

9.7 Tyto Podmínky nabývají účinnosti 9.6.2023.

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: Trend Tools s.r.o., Šlechtitelů 19, 779 00 Olomouc

Uplatnění reklamace

 

Datum uzavření Smlouvy:

Společnost:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa: 

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: